دستورات فایل test2.asp :

form

diu

داده های فیلدهای رکورد مورد نظر را ابتدا در یک فرم نمایش می دهد

با کلیک روی دکمه delete که از نوع submit است دوباره به همین صفحه test2.asp برمی گردیم ولی این بار دستورات قسمت else اجرا می شود

شرط if یعنی مقدار companyname فرمی که از صفحه  test1.asp ارسال شده یک شرط گمراه کنده است چون در فرم صفه test1.asp اصلا چنین فیلدی وجود ندارد

پس همیشه با ورود به صفحه test2 از صفحه test1 ،  دستور if انجام می شود

شرط if و else برای این بکار برده شده که دستورات  نمایش  داده های رکورد مورد نظر و عملیات حذف انها در یک برنامه نوشته شود

شما می توانید به سلیقه خود تعداد برنامه ها  را بیشتر کنید و دستورات شرط را حذف کنید در این صورت باید دستورات قسمت else در صفحه سومی نوشته شود

و شماره id فرم برای ان ارسال شود