ستور ساده در لینوکس میپردازیم

از دستورات زیر برای خروج از حساب کاربری استفاده میشود

#logout
#exit

از دستورات زیر برای راه اندازی مجدد سیستم استفاده میشود

#reboot
#init 6

از فرمان زیر برای خاموش کردن سیستم استفاده میشود

#shutdown
#init 0

نمایش تاریخ

#date
Calander نمایش تقویم

#cal

بوسیله دستورزیر سه ماه قبل , جاری , و بعد را مشاهده میکنیم

#cal -3

بوسیله فرمان زیر ۱۲ را مشاهده میکنیم

#cal -y

۱۲ ماه سال مورد نظر را میتوانیم مشاهده کنید

#cal 2005

یکی از خصوصیات جالب لینوکس استفاده دستور کمک می باشد.بوسیله فرمانهای زیر میتوانیم درباره فرمان مورد نظرمان اطلاعات کاملی کسب کنیم

#man date
#info date
#date –help
#whatis cal

man به معنی manual میباشد و info به معنی information

از دستور cd که به معنی change directory میباشد برای رفتن به یک دایرکتوری مورد نظر میتوانیم استفاده کنیم

#cd /bin
[root@localhost /bin]#

از فرمان ls که به معنی lists میباشد محتویات بک دایرکتوری یا فولدر استفاده میکنیم

#ls

مشاهده محتویات یک دایرکتوری با جزئیات کامل آن مثل زمان ساخت permission… را با فرمان زیر تشخیص میدهیم

#ls -l

ll که به معنی long list میباشد همان کار فرمان ls -l را انجام میدهد

#ll

از دستور زیر برای دیدن فایلهای مخفی استفاده میشود

#ls -a

با فرمانهای زیر میتوانیم صفحه نمایش را پاک کنیم

#clear و یا ctrl+l

از فرمان history برای نمایش فرمانهای اجرا شده استفاده میتوان استفاده کرد

#history

از این فرمان به منظور پاک کردن فرمانهای اجرا شده قبل استفاده میشود

#history -c

برای نمایش فرمانهای اجرا شده استفاده میشود اما نمیتوانیم از دکمه های اشاره برای بالا و پایین کردن فرمانها استفاده کرد

#history |more

همان کار فرمان بالا را انجام میدهد با این توافت که از دکمه های اشاره میتوانیم استفاده کنیم

#history |less