اولین قدم در اجرای یک شبکه  بستر  کابل ها به دو دسته تقسیم می شوند:

۱-کابل های  cooper  (مسی) که این نوع کابل ها به دو دسته ی  twisted pair وcoaxial تقسم بندی می شوند. آن می باشد داخل شبکه دو اصطلاح وجود دارد.

Passive: بستر سخت افزاری شبکه را گویند.
Active: بحث سرویس دهی درون شبکه را گویند.