۱٫ کلاه سیاه های سابق
کرکرهای (crackers) اصلاح شده

۲٫کلاه سفید
مشاورهای امنیتی مستقل
مدعی آگاه درباره فعالیت های کلاه سیاه

۳٫شرکت های مشاور
بخشی از شرکت های ICT