Black Hats(کلاه سیاه)
فردهایی با مهارت کامپیوتری شگفت آور ,با اهداف بدخواهانه یا فعالیت های مخرب.همچنین به عنوان Cracker ها شناخته شده اند

White Hats(کلاه سفید)
فردهایی با مهارت های هکر حرفه ای و استفاده شان برای مقاصد تدافعی.همچنین به عنوان تحلیل گران امنیت (Security Analysts) شناخته شده اند

Gray Hats(کلاه خاکستری)
فردهایی که هر دو کار مهاجمی و تدافعی در زمانهای گوناگون را انجام میدهند

Suicide Hackers(هکرهای انتحاری)
فردهایی که با دانستن اینکه با به بارآوردن یک وضعیت وخیم یک اتفاق برای سازمان هیچ نگرانی از به زندان افتادن ۲۰,۳۰ سال برای اعمالشان ندارند.بطور مثال شخص از بانک یا حسابی مبلغ یک میلیارد دلار به سرقت میرود با توجه به این نکته که بعد از آزادی از زندان مبلغ زیادی در دست خواهد داشت دست به این عمل میزند