اگر بخواهید تنظیمات وب سرور را دسته بندی کنید، به سه دسته زیر تقسیم می شوند که به ترتیب اولیت قرار دارند:

– تنظیمات در سطح وب سرور (ApplicationHost.config)

– تنظیمات در سطح وبسایت (Web.config)

– تنظیمات در سطح برنام ها (Web.config)

تنظیمات موجود در فایل هایی با سطح پایین تر، می توانند جایگزین سطوح بالاتر شوند.