برای انجام این کار از متد Reverse که عملکرد آن معکوس نمودن محل قرار گیری عناصر یک دنباله (Sequence) می باشد به همراه متد Take استفاده نموده ایم.

lin

 

نتیجه:

fef

نکته:

همانطور که ملاحظه می کنید با توجه به اینکه ما از متد Reverse استفاده نموده ایم، در خروجی ابتدا مشخصات کارمند چهارم و سپس کارمند سوم چاپ شده است. اگر نیاز دارید که ابتدا سوم و سپس چهارمی چاپ شود، کافیست که متد Reverse را مجددا فراخوانی نمایید.

mmm