این قسمت همانند لیست هاست . پس توضیحی در این مورد نمیدم.

•فقط یک مثال ساده…

dadeh

نکته: تاپل از نوع داده های تغییرناپذیرند یعنی نمی توان آنها را به طور مستقیم تغییر داد. ولی بطور
غیر مستقیم امکان دارد. به مثال زیر توجه کنید.

کد PHP:

omi