پس از اینکه یک شی XMLHttpRequest را ساخته و به وسیله آن درخواست خود را به سرور ارسال نمودید ، سرور دستورات برنامه Ajax تعیین شده را پردازش کرده و یک خروجی را به عنوان پاسخ درخواست ، به کاربر ارسال می کند .
مرورگر در کامپیوتر کاربر این پاسخ را دریافت کرده و تغییرات لازم را در صفحه و بخش مربوطه انجام خواهد داد .

به وسیله قابلیت Respone در ایجکس ، می توانید کدی طراحی نمایید تا مرورگر پاسخ سرور را دریافت کند . برای این منظور از ۲ خاصیت شی XMLHttpRequest به شرح زیر استفاده می شود :

خاصیت responseText : از این خاصیت در زمانی استفاده می شود که پاسخ سرور به صورت یک متن خالی از نوع داده ای string است .
برای مثال فرض کنید که محتوای یک عنصر پاراگراف باید با متن جدید جایگزین شود . در این حالت چون جواب سرور از نوع متن است ، از خاصیت responseText استفاده می شود .
خاصیت responseXML : این خاصیت در زمانی استفاده می شود که پاسخ سرور به صورت یک فایل XML بوده و یا قالب بندی داده ای شده باشد .