دریافت اولین تصویر از یک نوشته!

تصاویر شاخص ،‌ بخش مهمی از یک سایت وردپرس هستند ،‌اما ممکن است گاهی به هر دلیلی ،‌ شما نتوانید برای یک نوشته ،‌ تصویر شاخص قرار دهید ! در اینجا شما چند راه دارید ،‌ یکی از آنها استفاده از تصویر شاخص پیشفرض است ،‌ اما روشی که ما به شما پیشنهاد میکنیم ، استفاده از اولین تصویر یک نوشته است !‌

ابتدا باید کد زیر را در فایل توابع وردپرس قرار دهید :

function catch_that_image() {
global $post, $posts;
$first_img = ”;
ob_start();
ob_end_clean();
$output = preg_match_all(‘/<img.+src=[\'”]([^\'”]+)[\'”].*>/i’, $post->post_content, $matches);
$first_img = $matches[1][0];

if(empty($first_img)) {
$first_img = “/path/to/default.png”;
}
return $first_img;
}

حال میتوانید برای فعال شدن استفاده از اولین تصویر ،‌کد زیر را در حلقه ی مربوطه(حلقه ی آر

mmn

شیو،بلاگ یا…) قرار دهید :‌

اگر دوست دارید به جای دریافت اولین تصویر ،‌ از دومین تصویر نوشته استفاده شود ،‌ در کد اول ،‌ عبارت

fd

را با :‌

jk

جایگزین کنید

vordp