درچه موردی هزینه کلیک را داد

برای قرار گرفتن در ناحیه زرد رنگ گوگل و جایگاه بهتر در نمایش تبلیغ می توانید هزینه کلیک خود را از مقدار پیش فرض بالاتر قرار دهید.
درمواردی که عبارت شما بدلایل مختلف با کاهش امتیاز مواجه شده است برای فعال کردن تبلیغ خود بر روی ان عبارت به افزایش هزینه کلیک احتیاج دارید .

همچین بعد از فعالسازی تبلیغ و تایید آن از طرف گوگل ، در بسیاری از موارد گوگل برای نمایش تبلیغ در صفحات اول پیشنهاد افزایش هزینه کلیک می دهد.این پیشنهاد افزایش هزینه کلیک ، برای کلمات مختلف متفاوت می باشد