به طور کلی نام دامنه با پسوند tv باید حداقل دو کاراکتر داشته باشد و می تواند حداکثر ۶۳ کاراکتر داشته باشد. نام دامنه با این پسوند می تواند با یک حرف یا عدد آغاز شود و یا با یک حرف یا عدد پایان یابد. برای فاصله دادن بین کاراکترها در نام دامنه نمی توان از جای خالی( (Spaceاستفاده کرد.
به طور مثال: (www.ab cd.tv ) صحیح نمی باشد. برای فاصله دادن بین کاراکترها می توان از خط فاصله(dash ) استفاده کرد به طور مثال: (a-bcd.tv) صحیح است. همچنین استفاده از کاراکترهای ? ! & * و از این قبیل در نام دامنه مجاز نمی باشند به طور مثال: (abc@d.tv ) صحیح نمی باشد.