داده هایی که متد ()getCurrentPosition برمی گرداند

اگر متد ()getCurrentPosition با موفقیت اجرا شود، یک شیء برمی گرداند. خصوصیت های latitude ,longitude و accuracy همیشه برگردانده می شوند. در جدول زیر دیگر خصوصیت های این شیء آورده شده است:

aq