صفحه خوشامدگویی RED HAT ظاهر میشود و Next را جهت رفتن به مرحله بعد فشار میدهیم

Red Hat Linux Boot screen