هر تگ دارای مجموعه از خواص است که ویژگی های مختلف آنها را تعیین می کند . هر یک از این خواص را می توان در درون تگ ابتدایی معرفی و مقدار دهی کرد .
راهنمایی : در ادامه هر یک از تگ های HTML معرفی شده و در صفحه مربوط به آنها خواص مربوطه نیز در جدول خواص مهم قرار داده شده اند . در ستون نام خاصیت نام آن و در ستون نوع خاصیت انواع مقادیر قابل قبول برای آن خاصیت تعیین شده است .

مثال : برای مثال تگ < table > دارای خاصیتی به نام Border است ، که به دور جدول کادر یا حاشیه ایجاد می کند . نحوه تعریف و مقدار دهی آن به صورت زیر است :
توجه : در هنگام تعریف باید بین خاصیت و مقدار آن علامت = قرار داده و همچنین مقدارها باید درون علامت ” ” قرار بگیرند .

 < table border = “1” >  محتویات  < /table >

 

راهنمایی ۲ : در بخش آموزش تگ ها سعی شده تا با ارائه مثال های مناسب مطالب توضیحی را در عمل نشان داد . برای این منظور از جدول Example استفاده شده است ، که این جدول دارای ۲ قسمت است . در قسمت کد ، کد واقعی مورد نیاز برای هدف ارائه شده و در قسمت خروجی نیز خروجی کد که به صورت اکتیو توسط مرورگر تولید شده ، نشان داده شده است .
توجه : تمام مثال های قسمت آموزش HTML بر طبق استانداردهای نرم افزار Microsoft Visual Studio 2005 طراحی شده و توسط مرورگرهای مطرح Internet Explorer و FireFox تست شده است .

نکات مهم :

تگ های HTML نسبت به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس نیستند ، یعنی تگ های < b > با < B > برابر هستند .
می توان یک تگ را در تگ ابتدایی نیز بست . برای این کار از یک علامت / بعد از نام تگ و خواص مورد نظر تعریف شده استفاده می کنیم . در این حالت نمی توان متن یا تگ دیگری را به عنوان محتویات برای آن تگ در نظر گرفت .
توجه کاربرد این روش در مورد تگ هایی مثل < table > , < td > , < tr > و … امکان پذیر نیست .

 < br / >
< input type = “text” name =”family” … / >

هر تگ HTML محتویات درون خود را تحت تاثیر قرار می دهد . برای مثال تگ < b > برای توپر کردن ( bold ) نوشته به کار می رود و چنانچه متنی بین تگ باز و بسته < b > قرار بگیرد ، توپر می شود .