خنثی کردن تگ جهت نمایش

mn

باید از strip_tag استفاده کنید :

nn