با استفاده از مجموعه خواص border در CSS ، می توان برای بیشتر عنصرهای HTML خطوط حاشیه تعیین کرد . خطوط حاشیه خطوطی هستند ، که به دور عنصر مورد نظر کشیده می شوند .
توضیح : خطوط حاشیه به دور یک عنصر در چهار جهت بالا ، پایین ، راست و چپ کشیده می شوند . در CSS می توان هر یک از این خواص را به تنهایی تعریف کرده و برای هر کدام خواص جداگانه ای مثل رنگ ، ضخامت و … تعیین کرد .