زمانی که خطا Error connecting to MySQL: Access denied for user: ‘da_admin@localhost’ (Using password: YES) در صفحه دایرکت ادمین به شما نمایش داده می شود ، این خطا به دلیل درست تنظیم نبودن دیتابیس da_admin است. برای رفع این مشکل کار های زیر را انجام دهید.

در صورتی که رمز روت سرور خود را به خاطر دارید گام اول را انجام ندهید و در غیر اینصورت از دستورات زیر برای تغییر رمز روت mysql در دایرکت ادمین استفاده کنید. توجه داشته باشید ممکن است رمز روت mysql در فایل /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt موجود باشد. رمز روت در قسمت ”mysql=” وجود دارد. البته این در صورتی است که این فایل را حذف نکرده باشید. اگر این فایل را پیدا نمی کنید باید mysql شما –skip-grant-tables ری استارت شود. این مورد در گام اول توضیح داده شده است (این برای Redhat/CentOS است)

گام اول : تغییر رمز روت mysql در دایرکت ادمین :

نکته : تمام دستور های زیر باید جداگانه وارد شوند

nnb

سپس دستورات زیر را برای تغییر رمز root سرویس mysql در دایرکت ادمین وارد کنید. در صورت وجود خطا در خط اول به جای use mysql از mysql استفاده کنید.

ccx

به جای newpass باید رمز جدید root مای اسکیو ال را وارد کنید. این رمز را برای انجام دادن گام های بعدی به خاطر بسپارید.

رمز روت mysql دایرکت ادمین شما ریست شده است.

دستور killall -9 mysqld_safe; killall -9 mysqld را برای غیر فعال کردن mysql وارد کنید و با دستور زیر مجدد سرویس mysqld را فعال (start) کنید :

hjhj

گام دوم : تغییر رمز mysql  دیتابیس da_admin با استفاده از رمز روت mysql :

دستور زیر را وارد کنید

ffd

پس از وارد کردن این دستور از شما رمز root سرویس Mysql درخواست می شود.

سپس با دستورات زیر می توانید رمز دیتایس da_admin را تغییر دهید.

ram

به جای Ramz باید رمز جدید برای این دیتابیس انتخاب کنید و آن را برای گام بعدی به خطار بسپارید.

اکنون رمز دیتابیس da_admin تغییر کرده است و شما باید آن را وارد فایل mysql.conf کنید.

گام سوم : وارد کردن رمز جدید دیتابیس da_admin در فایل /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

دستور زیر را برای ویرایش این فایل وارد کنید :

sim

در صورتی که nano روی سرویس شما نصب نبود می توانید از این دستور استفاده کنید :

bzz

سپس مانند نمونه کد زیر رمز جدید را وارد کنید.

dda

به جای newdapass باید رمز جدید دیتابیس da_admin وارد شود.

سپس صفحه دایرکت ادمین خود را مجدد تست کنید.