خطای sqlite.DatabaseError
اگر در فایل /var/log/messages خطای زیر را مشاهده کردید

lvestats-server[8473]: _sqlite.DatabaseError: no such table: last_run

یکی از سرویس های کلود لینوکس می باشد که دچار اشکال شده

برای رفع آن دستور زیر را وارد نمایید

yum update lve-stats

درصورتیکه مشکل حل نشد فایل دیتابیس سرویس lve را حذف کرده و سپس دستور فوق را اجرا نمایید