خطای زمان اجرا (runtime error)

خطای زمان اجرا که نام دیگر آن استثنا (exception) است، به نوعی از خطا اطلاق می‌شود که تا زمان اجرای برنامه نهفته باشد، و به‌هنگام اجرا در شرایطی خاص بروز نماید. این نوع خطاها در شرایط استثنایی رخ می‌دهند، و ممکن است در حالت عادی ایجاد نشوند. به همین دلیل، «استثنا» نامیده می‌شوند. برای مثال یک نوع بسیار معروف و معمول این نوع خطا، خطای تقسیم بر صفر است. اگر در روند اجرای برنامه بخواهید عددی را بر صفر تقسیم کنید با خطای زمان اجرا مواجه می‌شوید یا اصطلاحاً یک استثنا به وقوع می‌پیوندد. برنامه پیغام خطایی چاپ کرده و از روند عادی خارج می شود . پیدا کردن و رفع چنین خطاهایی نسبت به خطای نحوی سخت تر بوده و نیاز به وقت و بررسی بیشتری دارد .