تمام خصوصیت های تگ <audio>

Autoplay: در صورت وجود فایل صوتی به محض آماده شدن پخش می شود. مقداری که می گیرد: autoplay

Controls: دکمه های مختلف مثل play و … را اضافه می کند. مقداری که می گیرد: controls

Loop: در صورت اتمام فایل صوتی دوباره از اول شروع به پخش می کند. مقداری که می گیرد: loop

Preload: کاری می کند که صدا در هنگام لود شدن صفحه، آماده پخش شود. مقداری که می گیرد: perload

Src: آدرس فایلی است که باید پخش شود. مقداری که می گیرد: یک url