خصوصیت ها (Property) و متدهای (Method) مربوط به اعداد

Property:

MAX VALUE
MIN VALUE
NEGATIVE INFINITY
POSITIVE INFINITY
NaN
prototype
constructor

Method:

()toExponential
()toFixed
()toPrecision
()toString
()valueOf