«خدمات وب» از نظر افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. از نظر بعضی، این فناوری مهمترین دستاورد از زمان اختراع وب است و به عقیده برخی دیگر، تنها یک پیشرفت کوچک در یکپارچه‌سازی برنامه‌های شرکتی است. به هر حال آنچه مسلم است تاکنون هیچ یک از فناوری‌ها قبل از رواج کاربردشان، مانند خدمات وب جار و جنجال به راه نینداخته‌اند. ظاهراً این خدمات هم اکنون با عبور از مراحل تبلیغات گسترده و نیز رهایی از ابهام، به سومین مرحله از چرخه چهار مرحله‌ای زندگی خود رسیده و به واقعیت نزدیکتر شده‌اند.
خدمات وب، دیر یا زود برای حل مشکلات شرکتهای بزرگ، شرکتهای کوچک و کاربران نهایی، بهترین راه‌حل‌ها را ارائه خواهند داد، اگرچه هزینه این خدمات به احتمال زیاد بسیار زیاد خواهد بود. چه بسا این فناوری باعث دگرگونی ماهیت پردازش هم شود. در هر حال، بررسی دقیقتر این پدیده به شناخت و درک بهتر از این فناوری کمک می‌کند.