text-indent:به وسیله این خاصیت میران تو رفتگی و نقطه شروع اولین خط از یک پاراگراف را به یکی از دو حالت زیر می توان تعیین کرد :
– length : میزان رفتگی را بر حسب واحدی مثل پیکسل ( pixel ) ، نقطه ( pt ) و یا سانتیمتر ( cm ) تعیین می کنیم .
– درصد % : میزان تورفتگی را بر حسب درصد نسبت به عنصر مادر یا حالت استاندارد تعیین می کنیم .

 

< p style=”color: blue; text-indent: 5cm” >
Indent of this paragraph is 5cm .
< /p >
< p style=”color: Green; text-indent: 18pt” >
Indent of this paragraph is 18pt .
< /p >
< p style=”color: Red; text-indent: 20%” >
Indent of this paragraph is 20% .
< /p >