border-spacing:این خاصیت میزان فاصله بین خطوط حاشیه خانه های درونی جدول را با خطوط حاشیه دور جدول بر حسب واحدی مثل پیکسل یا نقطه تعیین می کند .
مثال : این خاصیت فقط در زمانی کاربرد دارد ، که خاصیت border-collapse روی مقدار seprate تنظیم شده باشد .

 

 Example < table style=”border: solid 2px blue; border-collapse: separate ; border-spacing : 3px ” >
< tr >
< td style=”border: solid 2px blue” >
Cell 1
< /td >
< td style=”border: solid 2px blue” >
Cell 2
< /td >
< /tr >
< /table >