این خاصیت زبان پیش فرض و مورد استفاده سیستم عامل اجرا کننده مرورگر را بر می گرداند .

برای مثال مقدار این خاصیت در زبان انگلیسی ( آمریکا ) en-us و برای زبان فارسی fa است .
شکل کلی استفاده از این خاصیت به شرح زیر است :
Syntax navigator.systemLanguage

نکته : خروجی این خاصیت یک مقدار رشته ای ( String ) است .