به وسیله این خاصیت می توان فاصله بین خطوط را در پاراگراف تعیین کرد . برای این کار یکی از حالت های زیر را باید استفاده کرد :
– normal : فاصله بین خطوط در این حالت به اندازه استاندارد و معمولی است ، که انتخاب پیش فرض است .
– number : یک عدد معمولی را تعیین می کنیم ، که این عدد در اندازه استاندارد فاصله خطوط ضرب شده و اندازه جدید را ایجاد می کند . برای مثال اگر عدد ۲ انتخاب شود ، فاصله بین خطوط ۲ برابر اندازه معمولی می شود .
– length : به وسیله این خاصیت یک اندازه بر حسب واحدی مثل پیکسل ( pixel ) ، نقطه ( pt ) و … را برای فاصله خطوط تعیین می کنیم .
– درصد % : به وسیله این حالت نسبت اندازه مورد نظر را به اندازه استاندارد فاصله خطوط تعیین می کنیم . برای مثال اگر ۱۵۰% تعیین شود ، اندازه خطوط ۵/۱ برابر اندازه استاندارد می شود .

< p style= “color : blue ; line-height: 2 ” >
In this paragrph line height is 2 .
In this paragrph line height is 2 .
In this paragrph line height is 2 .
< /p >
< p style= “color : #AB4588 ; line-height: 12px ” >
In this paragrph line height is 12px .
In this paragrph line height is 12px .
In this paragrph line height is 12px .
< /p >
< p style= “color : green ; line-height: 150% ” >
In this paragrph line height is 150% .
In this paragrph line height is 150% .
In this paragrph line height is 150% .
< /p >