خاصیت length :

این خاصیت ، تعداد کاراکترها ( حرمف ) عبارت متنی را بر می گرداند . فاصله بین حروف نیز یک کاراکتر محسوب می شود . شکل کلی استفاده از این خاصیت به شرح زیر است :

Syntax object.length

مثال : در مثال زیر یک متغیر رشته ای را تعریف و سپس به وسیله دستور document.write ، طول آن را نشان داده ایم :

Example
<script type=”text/javascript”>
var name = “Developer Studio” ;
document.write ( name.length ) ;
</script>
کد
۱۶ خروجی