empty-cells:مشخص می کند که آیا خانه های خالی جدول و خطوط حاشیه های آنها نمایش داده شود یا خیر ، که دو حالت دارد :
– show : خانه های خالی و خطوط حاشیه آنها نمایش داده می شود .
– show : خانه های خالی و خطوط حاشیه آنها نمایش داده نمی شود ، که حالت پیش فرض است .

مثال : در مثال زیر چند حالت های مختلف نمایش خانه های خالی را بررسی کرده ایم . در جدول اول خانه های خالی نمایش داده شده و در جدول دوم نمایش داده نشده است . ستون دوم جدول های زیر خالی است که با رنگ سبز نمایش داده شده است .
اشاره : متاسفانه بین مرورگرهای مختلف در نمایش بسیاری از تگ ها و خواص HTML و CSS اختلاف وجود دارد و بعضی از آنها از برخی از خواص پشتیبانی درستی نمی کنند . برای مثال می توانید ، صفحات همین سایت را در ۳ مرورگر مطرح Internet Explorer , FireFox و Opera مشاهده کنید تا به اختلافات پی ببرید .

< table style=”border: solid 2px blue; width: 400px; border-collapse: separate; empty-cells: show” >
< tr >
< td style=”border: solid 2px blue” >
Cell 1
< /td >
< td style=”border: solid 2px green” >
< /td >
< td style=”border: solid 2px blue” >
Cell 2
< /td >
< /tr >
< /table >

< table style=”border: solid 2px blue; width: 400px; border-collapse: separate; empty-cells: hide” >
< tr >
< td style=”border: solid 2px blue” >
Cell 1
< /td >
< td style=”border: solid 2px green” >
< /td >
< td style=”border: solid 2px blue” >
Cell 2
< /td >
< /tr >
< /table >