این خاصیت متنی که در نوار Statusbar پنجره مروگر نمایش داده می شود را تعیین و نگهداری می کند . نوار Statusbar در پایین پنجره مرورگر قرار دارد و معمولا برای اطلاع رسانی عملکرد مرورگر به کاربر ، از آن استفاده می شود .

Syntax window.defaultStatus = ” متن مورد نظر “
* window = نام پنجره مورد نظر