این خاصیت زبان پیش فرض و مورد استفاده مرورگر را بر می گرداند .
برای مثال مقدار این خاصیت در زبان انگلیسی ( آمریکا ) en-us و برای زبان فارسی fa است .
شکل کلی استفاده از این خاصیت به شرح زیر است :
Syntax     navigator.browserLanguage

نکته : خروجی این خاصیت یک مقدار رشته ای ( String ) است .