border-collapse:نحوه نمایش حاشیه یک جدول را به یکی از ۲ حالت زیر تعیین می کند :
– collapse : در این حالت ، خطوط حاشیه خانه های درونی جدول با خطوط حاشیه بیرونی جدول ، در قالب یک خط ترکیب شده و یک خط واحد را تشکیل می دهند .
– seprate : در این حالت خطوط حاشیه خانه های درونی جدول با خطوط حاشیه بیرونی به صورت مجزا از هم نمایش داده می شوند ، که حالت استاندارد HTML است .

 

در مثال زیر ۲ حالت خاصیت border-collapse را نشان داده ایم . در جدول Table 1 حالت collapse و در جدول Table 2 حالت seprate نمایش داده شده است :

 

< table style=”border: solid 2px blue; width: 400px; border-collapse: collapse” >
< tr >
< td style=”border: solid 2px blue” >
Cell 1 , Table 1
< /td >
< td style=”border: solid 2px blue” >
Cell 2 , Table 1
< /td >
< /tr >
< /table >

< table style=”border: solid 2px blue; width: 400px; border-collapse: separate” >
< tr >
< td style=”border: solid 2px blue” >
Cell 1 , Table 2
< /td >
< td style=”border: solid 2px blue” >
Cell 2 , Table 2
< /td >
< /tr >
< /table >