حذف کوکی :

برای حذف کردن کوکی های از پیش ایجاد شده میتونین از روش زیر استفاده کنید :

nnn

اگر عملیات حذف با موفقیت انجام بشه ، true برگردونده میشه و اگر عملیات حذف با مشکل مواجه بشه ، false برگردونه میشه.

اگر در لحظه ی ایجاد یک کوکی ، برای اون کوکی مسیر خاصی مشخص کنیم ، در هنگام حذف کردن اون کوکی هم ، باید اون مسیر رو مشخص کنیم. اگر این کار رو نکنیم ، عملیات انجام نمیشه.