حذف داده از لیست :

برای حذف داده می توانیم از عمل انتساب استفاده کنیم بدین ترتیب که داده را به [] انتساب بدهیم

کد PHP:

s2

نکته مهم در این قسمت این است که L[1:2] تنها بخشی از لیست را حذف می کند که اندیس آن ۱ است . حال اگر بنویسم L[0:2] بخشهایی که اندیس آن ۰ و ۱ است حذف می شود . یعنی پارامترهای ما از ابتدا تا قبل از انتها با استفاده از دستور del می توان هر داده یا کل لیست را حذف کرد