حالت visible

نکته : می بینیم که در این حالت عرض پاراگراف از انداره واقعی بیشتر شده تا کل محتویات را نمایش دهد .

qqw