حالت scroll و auto

نکته : می بینیم که در این حالت برای نمایش محتویات اضافه از نوار پیمایش استفاده شده و عنصر در اندازه واقعی خود نمایش داده می شود .

uoo