حالت hidden

نکته : در این حالت عرض و ارتفاع پاراگراف از انداره واقعی بیشتر نشده و محتویات اضافه نمایش داده نشده است .

ww