حالت های مختلف پورت در Etherchnnel
هر پورت می‌تواند روی یکی از حالت‌های زیر تنظیم شود:

Active
Passive
Desirable
Auto
On
از موارد فوق Active و Passive برای پروتکل PACP، موارد Desirable و Auto برای پروتکل PAGP و حالت on برای هر دو پروتکل قابل استفاده است.حالت on پورت‌ها را بدون توجه به آن طرف خط در Etherchnnel قرار می‌دهد. حالتهای Auto و Passive پورت مورد نظر را در حالت آماده باش قرار می‌دهد که در صورت نیاز آن طرف، خط در Etherchnnel قرار گیرد. حالتهای Desirable و Active پورت را وادار به جستجوی تجهیزاتی در آن طرف خط می‌کند که در صورت امکان وارد Etherchnnel شوند.