حافظه و ورودی – خروجی ریزپردازنده ۶۸۰۰۰

حافظه منطقی و فیزیکی:

حافظه منطقی بساختاری از حافظه است که توسط برنامه نویس دیده می شود و به صورت ۱۶ مگابایت حافظه ۸ بیتی است.

حافظه فیزیکی همان حافظه واقعی است که در کنار سیستم قرار دارد. در این ساختار، حافظه از دو قسمت ۸ بیتی تشکیل می شود که هر قسمت ۸M بایت حافظه را در برمی گیرد. (برای مطالعه بیشتر در مورد حافظه ها به سایر مقالات سایت میکرو رایانه مراجعه نمایید)

ورودی و خروجی ۶۸۰۰۰

بطوریکه در شکل زیر نشان داده می شود ، ریزپردازنده می تواند یک کلمه کامل ۱۶ بیتی را بصورت موازی از I/O دریافت داشته و یا وارد آن سازد ، یا اینکه یک بایت را از I/O بخواند یا در آن بنویسد.

32

در شکل (a) نشادن داده می شود که ۶۸۰۰۰ می تواند با یک بار انتقال اطلاعات ورودی-خروجی یک کلمه (۱۶ بیت) را نوشته یا بخواند.

در شکل (b) نشان داده می شود که ۶۸۰۰۰ می تواند اطلاعات را صرفاً در بیتهای D7- D0 نوشته یا بخواند. علامت × نشان می دهدکه محتویات بایت دارای ارزش بیشتر در حین انتقال اطلاعات تغییر نمی کنند.

در شکل (c) نشان داده می شود که ۶۸۰۰۰ می تواند اطلاعات را صرفا در بیت های D15-D8 نوشته یا بخواند. علامت × نشان می دهد که محتویات بایت با ارزش کمتر ، در حین انتقال اطلاعات I/O تغییر نمی کنند.