حافظه به چند دسته تقسیم میشوند

۱٫حافظه اولیه : اصلی – درون ماشینی : که پردازنده جهت اجرای برنامه مستقیما با ان سروکار دارند .

۲٫حافظه ثانویه : جانبی – برون ماشینی : که جهت ضبط اطلاعات و فایلها به کار میرود .
میتوان گفت یک سیستم کامپیوتری از دو بخش برون ماشینی و درون ماشینی تشکیل شده است .