جی کوئری اسلایدشو

<head>
<script type=”text/javascript” src=”js/jquery-1.4.2.min.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”js/coin-slider.min.js”></script>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”css/coin-slider-styles.css”>
</head>

<body>
<div id=”slider”><a href=”#” target=”_blank”><img
src=”frame1.jpg” alt=”اینترنت” width=”565″ height=”290″><span><b>اینترنت</b><br>
اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به دست انسان طرّاحی، مهندسی و اجرا گردیده‌است. ریشهٔ این شبکهٔ عظیم جهانی به دههٔ ۱۹۶۰باز می گردد که سازمان‌های نظامی ایالات متّحدهٔ آمریکا برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی …</span></a><a href=”#”
target=”_blank”><img alt=”” src=”frame2.jpg”></a><a
href=”#” target=”_blank”><img alt=””
src=”frame3.jpg”></a><a
href=”#” target=”_blank”><img alt=”” src=”frame4.jpg”></a><a
href=”#” target=”_blank”><img alt=”” src=”frame5.jpg”></a></div>

<script>$(document).ready(function() {
$(‘#slider’).coinslider({ hoverPause: false });
});
</script>
</body>