جمع باینری ساده به صورت زیر محاسبه می شود:
۰ + ۰ = ۰
۰ + ۱ = ۱
۱ + ۱ = ۱۰
۱ + ۱ + ۱ = ۱۱

برای جمع و عدد باینری کافی است بیت به بیت از سمت راست به چپ عمل جمع انجام شود. رقم نقلی حاصل از هر ستون در جمع ستون بعدی اعمال می شود.

rre