ثبات های همه منظوره

CPU اولیه ۸۰۸۶ با چهار ثبات همه منظوره طراحی شد که در دستورات محاسباتی و ورودی/خروجی استفاده می شوند. هرکدام از این ثبات ها یک یا چند وظیفه خاص هم دارند.

ثبات های همه منظوره می توانند به صورت ۸ یا ۱۶ بیتی استفاده شوند.هر کدام از آنها از دو بایت تشکیل شده اند؛ بایت سمت چپ را Low Order و سمت راست را High Order می نامند.

ttaa