مجموعه ثبات ها

پردازنده ۸۰۸۶ دارای ۱۴ ثبات ۱۶ بیتی با کاربردهای متفاوت است. این ثبات ها را می توان به صورت زیر گروه بندی کرد:

۱٫ ثبات های همه منظوره :   AX، BX، CX  و DX
۲٫ ثبات های ایندکس :   SIو DI
۳٫ ثبات های آدرسی :   BP،SP و IP
۴٫ ثبات های سگمنت :   CS، DS، SS و ES
۵٫ ثبات های وضعیتی :   Flag