جدول زیر ، یک نمونه از تابع Request-response را نشان داده است . کد آن را مرور نمایید ، سپس در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت :

کد نمونه
یک تابع
Request-response     <message name=”getTermRequest”>
<part name=”term” type=”xs:string”/>
</message>

<message name=”getTermResponse”>
<part name=”value” type=”xs:string”/>
</message>

<portType name=”glossaryTerms”>
<operation name=”getTerm”>
<input message=”getTermRequest”/>
<output message=”getTermResponse”/>
</operation>
</portType>

در مثال فوق ، یک <portType> به نام glossaryTerms، یک تابع Request-response به نام getTerm را تعیین کرده است .

تابع getTerm به یک input message به نام getTermRequest با مقدار ” term ” به عنوان یک پارامتر ورودی نیاز داشته و آن را دریافت می کند .

همچنین تابع getTerm ، یک output message به نام getTermResponse با مقدار ” value ” به عنوان یک پارامتر خروجی تولید کرده و آن را ارسال می کند .