در صفحات Html ، می توان انواع لیست های ترتیبی و نشانه ای ( بدون ترتیب ) را ایجاد کرد .

لیست های نشانه ای ( بدون ترتیب ) ، تگ < ul > :

یک لیست نشانه ای ، مجموعه ای از موارد و آیتم های متفاوت در مورد یک موضوع خاص است که در ابتدای خط تعریف هر آیتم ، یک نشانه ( Bullet ) قرار می گیرد .
برای ایجاد لیست های نشانه ای از تگ < ul > مخفف عبارت ( Unordered List ) به معنای لیست های بدون ترتیب استفاده می شود . هر یک از آیتم های لیست توسط یک تگ درونی < li > در تگ< ol > تعریف می شود . متن بین تگ باز و بسته < li > ، عنوان یا متن آن آیتم است .

 < ul > List of Lessons
< li > English < /li >
< li > MathMatic < /li >
< li > History < /li >
< /ul >     List of Lessons