تگ samp

این تگ نیز حالت خاصی مثل نوشته های درون محیط های برنامه نویسی به متن می دهد .

Example
کد خروجی
< samp > This text is sample text < /samp > This text is sample text

 


تگ < tt > :

این تگ نیز حالت خاصی از نوشته مثل حروف تلگراف به متن می دهد .

Example
کد خروجی
< tt > This text is telegraph text < /tt > This text is telegraph text

 


تگ < var > :

این تگ حالتی برای تعریف متغیرهای برنامه نویسی ایجاد می کند .

Example
کد خروجی
< var > This is a variable < /var > This is a variable