از این تگ برای ایجاد یک سر عنوان ( Header ) در بالای ستون های یک جدول استفاده می شود . متنی که قرار است به عنوان سر عنوان قرار بگیرد ، در درون تگ باز و بسته < th > تعریف شده و معمولا به صورت درشت ( Bold ) توسط مرورگر نمایش داده می شود .
تگ سر عنوان باید در اولین سطر جدول قرار گرفته و برای هر ستون به طور مجزا تعریف شوند .

مثال : جدول زیر دارای ۲ ستون است که برای هر ستون آن یک سر عنوان ( Header ) مجزا تعریف شده است :

 < table width = “400px” border = “1” >
< tr >
< th >
Header 1
< /th >
< th >
Header 2
< /th >
< /tr >
< tr >
< td >
ستون ۱
< /td >
< td >
ستون ۲
< /td >
< /tr >
< /table >