از تگ < span > برای تقسیم بندی متن یک پاراگراف به قطعات مجزا استفاده می شود ، که می توان به هر قسمت ویژگی ها و style متفاوتی را اعمال کرد . متن مورد نظر برای هر قسمت در بین تگ باز و بسته < span > قرار می گیرد .
برای مثال می خواهید بخشی از یک پاراگراف به رنگ سبز باشد . در این حالت بخش مورد نظر را در یک < span > قرار داده و خاصیت color آن را در قسمت style به رنگ سبز تعیین می کنیم .

مثال : پارگراف زیر دارای چندین قسمت مختلف با خصوصیات متفاوت است :

 < p >
This is a paragraph that < br / >
< span style =”color : green ” > This part is green < /span >
AND
< span style = “color : blue ” > This part is blue . < /span >
< /p >