ین تگ باعث کوچکتر نمایش دادن محتویات درون آن نسبت به متن خطوط همجوار در صفحه می شود .

Example
کد خروجی
My name is < small > Mehrdad < /small My name is Mehrdad